Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje

1.Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik

 • Emër mbiemër të koordinatorit
 • Adresa postare/elektronike e koordinatorit
 • Orari I punës

2.Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje

3.Dispozitat e brendshme rregullatore për këshillim me publikun

4.Aktet për të cilat është e detyrueshme zhvillimi I konsultimit publik

 • Lista e akteve për të cilat është e detyrueshme zhvillimi I konsultimit public

5.Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

 • Projektiakti,relacioni shpjegues dhe dokumentat shoqërues të tij
 • Arsyet të nevojshme për nxjerrjen e projektaktit,si dhe ndikimi qëai do të ketë
 • Afati,vendi dhe mënyrat me të palët e interesuara paraqesin ose dërgojnë rekokandimet e tyre
 • Adresa e kontaktit të koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik të bashkisë ose të struklturës përgjegjëse për mbledhjen e rekomandimeve e të komenteve për projektaktin
 • Vendi dhe data e organizimit të takimit public në rastet kur bashkia vendos për organizimin e tij

6.Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve

 • Adresa postare/elektronike për dërgimin e komenteve dhe rekomandimeve
 • Afati për dërgimin e komenteve dhe rekomandimeve
 • Mënyra e mbajtjes së procesverbalit dhe regjistrimit të takimit public për takime publike
 • Mënyra e trajtimit të komenteve dhe rekomandimeve
 • Mënyra e dhënies së arsyeve për mospranimin e komenteve dhe rekomandimeve

7.Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim

 • Subjektet ku mund të bëhet ankesa
 • Adresa postare/elektronike për dërgimin e ankesës
 • Procedurat pëe të bërë një ankesë në lidhje me këshillimin me publikun
 • Struktura përgjegjëse në nivel bashkie që regjistron dhe shqyrton ankesën

8.Raporti vjetor për transparencën

 • Numri i akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti
 • Numri i përgjithshëm i komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara
 • Numri I rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimarrjes
 • Numri total I takimeve publike të organizuara

9.Iniciativa qytetare

 • Mënyra dhe forma e paraqitjes së iniciativës qytetare
 • Procedura e shqyrtimit dhe e miratimit të iniciativës qytetare
 • Adresapostare/elektronike për depozitimin e iniciativës qytetare
 • Mënyra dhe afatet e kthimit të përgjigjeve për mos miratimin e iniciativës qytetare