Vendimi për Pezullimin e Punimeve nr 14, datë 21.05.2021 e nr serie 0000299 .