Vendim për Denim me Gjobë nr 38,datë 24.05.2021 e nr 0000068