Proçes Verbali i Konstatimit të Kundravajtjes nr 38, datë 21.05.2021 e numër 0000069.