Tipet e kërkesave me dokumentat përkatës

ÇERTIFIKATË PËR TRANSPORT MALLRASH BRËNDA VENDIT PËR LLOGARI TË VET
(udhëzim nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar)
1. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
2. Ekstrakt historik
3. Çertifikatë e kontrollit teknik të mjetit (fotokopje e noteruar)
4. Leje e qarkullimit (fotokopje e noteruar)
5. Tahograf (për mjetet me kapacitet mbi 3.5 ton)
6. Për Njësitë Administrative, vërtetimi i shlyerjes se detyrimeve
7. Mandat pagese (100 lekë/ton në vit)
Shënim: Tarifa për çertifikatë është 100 lekë/ton në vit
Nuk çertifikohen mjetet me kapacitet nën 1500 kg

LIÇENCË/ÇERTIFIKATË TRANSPORT MALLRASH PËR TË TRETË DHE ME QERA BRËNDA VENDIT

( udhëzim nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar)
1. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
2. Ekstrakt historik
3. Çertifikatë e kontrollit teknik periodik (fotokopje e noteruar)
4. Leje e qarkullimit (fotokopje e noteruar)
5. Tahograf (për mjetet me kapacitet mbi 3.5 ton)
6. Mandat pagese lëshuar nga banka
Shënim: Liçenca ka afat 5 vjeçar dhe tarifë 40.000 lekë
Për tërheqës tarifa është 7.500 lekë
Për çertifikatë është 100 lekë/ton në vit
Nuk çertifikohen mjetet me kapacitet nën 1500 kg

ÇERTIFIKATE PER TRANSPORT UDHETARËSH PËR LLOGARI TE VET

(udhëzim nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar)
1. Formulari tip i autodeklarimit (aneksi 3)
2. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
3. Ekstrakt historik
4. Leje e qarkullimit (fotokopje e noteruar)
5. Çertifikatë e kontrollit teknik të mjetit (fotokopje e noteruar)
6. Siguracion i mjetit
7. Karta e tahografit digjital
8. Akt vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtarëve për çdo mjet
9. Leje drejtimi e drejtuesit të automjetit
10. Çertifikatë e aftësisë profesionale
11. Siguracioni i shëndetit të udhëtarëve
12. Kontratë qiramarrjeje kur mjeti nuk është në pronësi të subjektit
13. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve që drejtuesi i automjetit është i punësuar dhe i siguruar tek subjekti publik ose privat.
14. Mandat pagesa
Shënim: tarifa për çertifikatë është 1.500 leknë në vit

LIÇENCË DHE ÇERTIFIKATË PËR TRANSPORT UDHETARËSH NË LINJE TË RREGULLT QYTETËSE

(udhëzim nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar)
1. Formularit tip te autodeklarimit (aneksi 3)
2. Çertifikatë për kompetencë profesionale për transport udhëtarësh brënda vendit në emër të administratorit, në të kundërt në emër të drejtuesit teknik dhe kontratën e punës me këtë drejtues.
3. Çertifikatë rregjistrimi ne QKR
4. Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit nga QKR
5. Statusi i Personit Juridik
6. Çertifikata e kontrollit teknik për çdo mjet
7. Leja e qarkullimit për çdo mjet
8. Siguracioni i shëndetit të udhëtarëve
9. Siguracion i mjetit
10. Karta e tahografit dixhital.
11. Programi vjetor Ekonomiko – Financiar dhe Plan –Biznesi.
12. Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria.
13. Akt – vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtareve për çdo mjet. Nëse mjetet nuk janë në pronësi të shoqërisë, të paraqitet kontratë noteriale jo më pak se një vit për marrjen me qira të mjeteve.
14. Kontratë noteriale bashkë me kopje të noterizuar të liçencës së subjektit qe disponon servisin për riparimet mekanike të mjeteve, jo më pak se një vit.
15. Deklaratë mbi lidhjen e kontratave të punës me punonjësit (emrat, klasa e patentës)
16. Kontrata e shoqërisë me bashkinë për oraret e miratuara nga këshilli i bashkisë.
17. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve, në emër të subjektit që ka shlyer detyrimet.
18. Vërtetim për garancinë bankare në vleftën 30.000 lekë për mjetin e parë dhe 15.000 lekë për çdo mjet tjetër.
19. Mandat pagesa
Shënim: Tarifa për liçencë është 40.000 lekë për linjë dhe ka afat 5 vjeçar.
Tarifa për çertifikatë është 1.000 lekë dhe ka afat 1 vjeçar.
Në rast kërkese për çertifikate mjeti, paraqiten dokumentat e pikave (6, 7, 8, 9, dhe 10).

LIÇENCË DHE ÇERTIFIKATË PËR TRANSPORT UDHETARËSH NË LINJE TË RREGULLT RRETHQYTETËSE

(udhëzim nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar)
1. Formularit tip te autodeklarimit (aneksi 3)
2. Çertifikatë për kompetencë profesionale për transport udhëtarësh brënda vendit në emër të administratorit, në të kundërt në emër të drejtuesit teknik dhe kontratën e punës me këtë drejtues.
3. Çertifikatë rregjistrimi ne QKR
4. Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit nga QKR
5. Statusi i Personit Juridik
6. Çertifikata e kontrollit teknik për çdo mjet
7. Leja e qarkullimit për çdo mjet
8. Siguracioni i shëndetit të udhëtarëve
9. Siguracion i mjetit
10. Karta e tahografit dixhital.
11. Programi vjetor Ekonomiko – Financiar dhe Plan –Biznesi.
12. Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria.
13. Akt – vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtareve për çdo mjet. Nëse mjetet nuk janë në pronësi të shoqërisë, të paraqitet kontratë noteriale jo më pak se një vit për marrjen me qira të mjeteve.
14. Kontratë noteriale bashkë me kopje të noterizuar të liçencës së subjektit qe disponon servisin për riparimet mekanike të mjeteve, jo më pak se një vit.
15. Deklaratë mbi lidhjen e kontratave të punës me punonjësit (emrat, klasa e patentës)
16. Kontrata e shoqërisë me bashkinë për oraret e miratuara nga këshilli i bashkisë.
17. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve, në emër të subjektit që ka shlyer detyrimet.
18. Vërtetim për garancinë bankare në vleftën 30.000 lekë për mjetin e parë dhe 15.000 lekë për çdo mjet tjetër.
19. Mandat pagesa
Shënim: Tarifa për liçencë është 20.000 lekë për linjë dhe ka afat 5 vjeçar.
Tarifa për çertifikatë është 1.500 lekë dhe ka afat 1 vjeçar.
Në rast kërkese për çertifikate mjeti, paraqiten dokumentat e pikave (6, 7, 8, 9, dhe 10).

LIÇENCË DHE ÇERTIFIKATË PËR TRANSPORT UDHETARËSH NË LINJE TË RREGULLT NDËRQYTETËSE

(udhëzim nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar)
1. Formularit tip te autodeklarimit (aneksi 3)
2. Çertifikatë për kompetencë profesionale për transport udhëtarësh brënda vendit në emër të administratorit, në të kundërt në emër të drejtuesit teknik dhe kontratën e punës me këtë drejtues.
3. Çertifikatë rregjistrimi ne QKR
4. Ekstrakt historik i regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit nga QKR
5. Statusi i Personit Juridik
6. Çertifikata e kontrollit teknik për çdo mjet
7. Leja e qarkullimit për çdo mjet
8. Siguracioni i shëndetit të udhëtarëve
9. Siguracion i mjetit
10. Karta e tahografit dixhital.
11. Programi vjetor Ekonomiko – Financiar dhe Plan –Biznesi.
12. Deshmi penaliteti per administratorin.
13. Akt – vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtareve për çdo mjet. Nëse mjetet nuk janë në pronësi të shoqërisë, të paraqitet kontratë noteriale jo më pak se një vit për marrjen me qira të mjeteve.
14. Kontratë noteriale bashkë me kopje të noterizuar të liçencës së subjektit qe disponon servisin për riparimet mekanike të mjeteve (jo me pak se 1 vit)
15. Deklaratë mbi lidhjen e kontratave të punës me punonjësit (emrat, klasa e patentës)
16. Konfirmimi i miratimit të orareve të kthimit nga bashkia e stacionit fundor.
17. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve, në emër të subjektit që ka shlyer detyrimet.
18. Vërtetim për garancinë bankare në vleftën 30.000 lekë për mjetin e parë dhe 15.000 lekë për çdo mjet tjetër.
19. Mandat pagesa
Shënim: Tarifa për liçencë është 75.000 lekë për linjë dhe ka afat 5 vjeçar dhe shoqerohet me çertifikatat e mjetit.
Tarifa për çertifikatë është 1.500 lekë dhe ka afat 1 vjeçar.
Në rast kërkese për çertifikate mjeti, paraqiten dokumentat e pikave (6, 7, 8, 9, dhe 10).

LIÇENCË PËR TRANSPORT UDHËTARËSH ME TAKSI 4+1

(udhëzim nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar)
1. Formulari tip i autodeklarimit (aneksi 3)
2. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
3. Ekstrakt historik
4. Çertifikatë e kontrollit teknik periodik (fotokopje e noteruar)
5. Leje e qarkullimit (fotokopje e noteruar)
6. Siguracioni i mjetit
7. Dëshmi e aftësimit si taksist (fotokopje e noteruar)
8. Akt vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtarëve
9. Vërtetim nga Gjykata dhe Prokuroria
10. Siguracion i shëndetit të udhëtarëve
11. Taksimetër
12. Vërtetim për garancinë bankare (30.000 lekë mjeti i parë, 15.000 çdo mjet tjetër)
13. Mandat pagese (20.000 lekë)
Shënim: Tarifa për liçencë është 20.000 lekë dhe ka afat 5 vjeçar
Për liçencat për taksi 4+1, numri i tyre është i pakufizuar

LIÇENCË PËR AGJENCI TRANSPORT UDHËTARËSH BRËNDA VENDIT

(udhëzim nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar)
1. Formular tip i autodeklarimit (aneksi 3) i bashkangjitet:
I. Dokumenti i pronësisë ose (kontratë qeraje) i subjektit së bashku me hartën treguese, për zyrën e agjencisë në vend të përshtatshëm për t’i shërbyer qytetarëve
2. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
3. Ekstrakt historik i regjistrit tregëtar për të dhënat e subjektit
4. Statusi i personit juridik
5. Çertifikatë për kompetencë profesionale për transport udhëtarësh brënda vendit.
6. Program vjetor ekonomiko financiar dhe plan biznesi
7. Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria për administratorin.
8. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve, në emër të subjektit që ka shlyer detyrimet
9. Mandat pagese lëshuar nga banka
Shënim: Tarifa për liçencë është 15.000 lekë dhe ka afat 5 vjeçar

LIÇENCË PËR AGJENCI TRANSPORT NDËRKOMBËTAR UDHËTARËSH

(udhëzim nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar)
1. Formular tip i autodeklarimit (aneksi 3) i bashkangjitet:
I. Dokumenti i pronësisë ose (kontratë qeraje) i subjektit së bashku me hartën treguese, për zyrën e agjencisë në vend të përshtatshëm për t’i shërbyer qytetarëve
II. Liçencë për transport ndërkombëtar udhëtarësh i subjektit ose kontratë me një transportues ndërkombëtar udhëtarësh të liçensuar
2. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
3. Ekstrakt historik i regjistrit tregëtar për të dhënat e subjektit
4. Çertifikatë për kompetencë profesionale për transport ndërkombëtar udhëtarësh dhe për transport udhëtarësh brënda vendit në emër të administratorit .
5. Statusi i personit juridik
6. Vërtetim nga Gjykata dhe Prokuroria për administratorin
7. Deklaratë për lidhjen e kontratave të punës me punonjësit (emrat, klasa e patentës)
8. Vërtetim nga Drejtoria e Tatimeve, në emër të subjektit që ka shlyer detyrimet
9. Evidencë statistikore vjetore, sipas formularit të miratuar nga ministria (plan – biznesi)
10. Vërtetim për garanci bankare në shumën 700.000 lekë
11. Mandat pagese lëshuar nga banka
Shënim: Tarifa për liçencë është 40.000 lekë dhe ka afat 5 vjeçar.

ÇERTIFIKATË PËR TRANSPORT MADHRASH TË RREZIKSHME BRËNDA VENDIT

1. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
2. Ekstrakt historik
3. Çertifikatë për mjetet që transportojnë madhra të rrezikshme brenda vendit, nga D.P.SH.TRR
4. Çertifikatë e kontrollit të pajisjes së transportueshme për madhra të rrezikshme nga I.E.N
5. Çertifikatë e kontrollit teknik periodik (fotokopje e noteruar)
6. Leje e qarkullimit (fotokopje e noteruar)
7. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
Shënim: Çertifikatë ka afat 5 vjeçar.
Mandat pagese (100 lekë/ton në vit/5 vjet)

LIÇENCË PËR STACIONET E SHITJES SË KARBURANTEVE DHE GAZIT TË LËNGSHËM

(VKM nr.970, datë 02.12.2015)
1. Ekstrakti historik dhe tregtar të regjistrit tregtar, nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, ku në objekt të ketë të përcaktuar veprimtarinë e tregtimit të nënprodukteve të naftës bruto
2. Projektin teknologjik të depove dhe të linjave, të miratuar nga organet përkatëse, sipas legjislacionit në fuqi të mjedisit dhe të mbrojtjes nga zjarri. Projekti teknologjik për depot dhe linjat që përdoren për depozitimin dhe shitjen e gazit të lëngshëm të naftës duhet të jetë i miratuar edhe nga organet përkatëse të kontrollit të pajisjeve nën presion.
3. Çertifikatën e përdorimit të objektit, të lëshuar nga institucionet përkatëse, sipas legjislacionit në fuqi për planifikimin e territorit.
4. Vërtetimin për kontrollin e objektit, për respektimin e kushteve teknike, të lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Përgjegjës
5. Certifikatën e kalibrimit të rezervuarëve, të vendosur në stacion, dhe të matjes së aparateve të shitjes së karburanteve dhe gazit të lëngshëm të naftës, nga DPM-ja ose organet e autorizuara për këtë qëllim
6. Lejen e mjedisit, sipas legjislacionit në fuqi për mjedisin
7. Autorizim për hyrje dalje në rrugë, lëshuar nga enti pronar i rrugëve
8. Rregjistrimin e markës tregtare pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Markave dhe Patentave
9. Vërtetim pronësie ose kontratë qeraje për depozitat që do të përdorë subjekti
10. Vërtetim i shlyerjes së detyrimeve tatimore, përfshirë sigurimet shoqërore
11. Vërtetimin e shlyerjes së detyrimeve vendore
Shënim: Tarifa për liçencën është 2.000.000 (dy milionë) lekë dhe ka afat 5 vjeçar

LIÇENCË PËR NJËSITË E SHITJES SË LËNDËVE DJEGËSE

(VKM nr.970, datë 02.12.2015)
1. Ekstrakti historik dhe tregtar të regjistrit tregtar, nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, ku në objekt të ketë të përcaktuar veprimtarinë e tregtimit të nënprodukteve të naftës bruto.
2. Çertifikatën e përdorimit të objektit, të lëshuar nga institucionet përkatëse, sipas legjislacionit në fuqi për planifikimin e territorit.
3. Vërtetimin për kontrollin e objektit, për respektimin e kushteve teknike, të lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Përgjegjës.
4. Lejen e mjedisit, sipas legjislacionit në fuqi për mjedisin.
5. Çertifikatën e kalibrimit të enëve dhe të aparateve të shitjes, të lëshuar nga organet e metrologjisë e të kalibrimit.
Shënim: Tarifa për liçencën është 200.000 (dyqindmijë) lekë dhe ka afat 5 vjeçar

 

AUTORIZIM PËR QARKULLIM NË QYTET PËR BIZNESET

1. Kërkesë me shkrim nga subjekti që përcakton llojin e veprimtarisë, itinerarin dhe orarin e lëvizjes së mjetit
2. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
3. Ekstrakt historik
4. Leje qarkullimi
5. Çertifikatë e kontrollit teknik të mjetit (fotokopje)
6. Siguracion i mjetit
Shënim: Ky autorizim lëshohet për shpërndarje, furnizime me artikuj të ndryshëm ushqimorë dhe industrial, punime riparime objektesh etj.
Autorizimi ka afat 1 vjeçar
AUTORIZIM PËR QARKULLIM NË QYTET
1. Kërkesë me shkrim nga subjekti që përcakton itinerarin dhe orarin e lëvizjes së mjetit
2. Liçencë ose çertifikatë për transport udhëtarësh për llogari të vet
3. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
4. Ekstrakt historik
5. Leje qarkullimi
6. Çertifikatë e kontrollit teknik të mjetit (fotokopje)
7. Siguracion i mjetit
8. Çertifikatë e aftësisë profesionale
9. Akt vlerësimi për plotësimin e kushteve të komoditetit për transportin e udhëtarëve për çdo mjet
10. Kontratë për shërbim transport punonjësish/nxënësish në qytet (lista e xënësve)
11. Siguracioni i shëndetit të udhëtarëve
Shënim: Ky autorizim lëshohet për transportin e nxënësve dhe punëtorëve.
Autorizimi ka afat 1 vjeçar

PËR LEJE NDËRTIMI

1. Kërkesa për Leje Ndërtimi sipas formularit Tip A.
2. Vërtetim Hipotekor/Çertifikatë pronësie si edhe marrëveshjet (nqs ka).
3. Kushtet e zhvillimit (Ksh, intensiteti, treguesit e distancave).
4. Plani i vendosjes së parcelës nga genplani kadastral (ZRPP)
5. Plani i vendodhjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjëndjen ekzistuese (nga topograf i licensuar).
6. Projekti teknik, arkitektonik dhe i peisazhit , përfshirë eliminimin e barrierave arkitektonike
7. Projekti konstruktiv
8. Projekti i instalimeve që përfshijnë ato hidro-sanitare.
9. Projekti i instalimeve elektrike, ngrohje, ventilim.
10. Projekti i mbrojtjes nga zjarri, eficienca energjetike, shkallë emergjence.
11. Grafiku i punimeve dhe dorëzimit të objekteve sipas fazave të zbatimit
12. Preventivi
13. Deklaratat e përgjegjësisë së projektuesve të licensuar, sipas shtojcës B
14. Lejet e nevojshme për ushtrimin e aktivitetit, nëse parashikohen të tilla.
15. Mandat pagesa e tarifës së aplikimit, e cila mbulon të gjitha proceset e shërbimit me një ndalesë
16. Kopje e mandat pagesës që vërteton shlyerjen e detyrimeve ndaj profesionisteve që kanë hartuar projektet e më lart listuara.
17. Raport i vlerësimit të ndikimit në mjedis.
18. Lejet apo dokumentat të cilat e përjashtojne nga detyrime të ndryshme.

DEKLARATË PARAPRAKE PËR KRYERJE PUNIMESH

1. Formulari deklaratës sipas shtojcës D (dy kopje)
2. Vërtetim hipotekor
3. Hartë treguese e rregjistrimit
4. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
Shënim: Dokumentacioni duhet të dorëzohet dhe në CD në formatin pdf
PËR SHFRYTËZIM TË HAPËSIRËS PUBLIKE
1. Kërkesë tip
2. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
3. Plan vendosje
4. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
PËR STREHIM
1. Çertifikatë familjare
2. Formular Tip autodeklarimi (i noteruar)
3. Vertetim nga Njesia Administrative si banor
4. Mandat pagesë
5. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
PËRFITIM NDIHME FINANCIARE NË RASTY DJEGJE BANESE
1. Çertifikatë familjare
2. Proçes verbali për djegjen e shtëpisë nga Reparti i Zjarrfikësve
3. Vërtetim banimi nga rajoni
4. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
VËRTETIM SAKTËSIM ADRESE
1. Vërtetim banimi nga rajoni
2. Vërtetim i taksës familjare
3. Letër njoftim elektronik (fotokopje)

PËR FOTOKOPJE DOKUMENTI ARSHIVOR (NJËSIA ME ORIGJINALIN)

1. Dokument orientues
2. Mandat pagese
3. Letër njoftim elektronik (fotokopje)

PËR PARNIM TË PERSONAVE TË MOSHUAR NË INSTITUCIONET REZIDENCIALE

1. Çertifikatë familjare
2. Fotografi e personit (cope 2)
3. Kërkesë me shkrim për sistemimin e personit të moshuar në institucion
4. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
5. Raport mjeko ligjor për pensionin e moshuar
6. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore (nëse jane në moshë pensioni)
7. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
PËR PARNIM TË PERSONAVE ME AFTËSI NDRYSHE NË INSTITUCIONET REZIDENCIALE
1. Çertifikate familjare
2. Çertifikatë lindjeje
3. Deklaratë me shkrim të noterizuar për dhënien e pëlqimit nga prindërit për pranimin në institucion
4. Epikrizë shëndetësore
5. Fotografi e personit (cope 2)
6. Kërkesë për sistemimin e personit me aftesi të kufizuar në institucion
7. Vendimi i komisionit mjekësor për përcaktimin e aftësisë së kufizuar
8. Vërtetim për ndjekjen e shkollës nga përsoni
9. Vërtetim i gjendjes ekonomike të familjes dhe të ardhurat e përsonit me aftësi të kufizuar
10. VKB për pranimin e personit me aftësi të kufizuar në institucion

PËR PARNIM TË FËMIJËVE NË INSTITUCIONET REZIDENCIALE

1. Analizë për virusin HIV dhe hepatitin
2. Çertifikatë familjare
3. Çertifikatë lindjeje
4. Çertifikartë vdekje të prindërve (në rast vdekje të prindërve)
5. Deklaratë me shkrim të noteruar për dhënien e pëlqimit nga prindërit për pranimin në institucion
6. Epikrizë shëndetsore
7. Fotografi e personit (copë 2)
8. Prçooes verbali i dorëzimit të fëmijës nga materniteti në shtëpinë e fëmijës
9. Vendimi I gjykatës për heqjen e së drejtës prindërore
10. Vërtetim për ndjekjen e shkollës
11. Vërtetimi i braktisjes së fëmijës
12. Vërtetim i pronësisë së banesës (fotokpje e noteruar)

PËR PËRFITIM TË NDIHMËS EKONOMIKE

1. Çertifikatë familjare
2. Librezë pune (fotokopje e noteruar)
3. Vërtetim për pagesën e papunësisë nga Drejtoria Rajonale e Punësimit
4. Vërtetim si punë kërkues i papunë nga Drejtoria Rajonale e Punësimit
5. Vërtetim për frekuentimin e shkollës nga nxënësi/studenti
6. Vërtetim banimi nga Njësia Administrative
7. Letër njoftim elektronik (fotokopje)

PËR PËRFITIM TË PAGESËS SË AFTËSISË NDRYSHE

1. Çertifikatë famijare e personit me aftësi të kufizuar
2. Çertifikatë personale me fotografi për personat nën moshën 16 vjeç
3. Fotokopje e kartës së identitetit për personat mbi moshën 16 vjeç
4. Vendimin e mëparshëm të KMCAP-së, i cili verteton shkallën e aftësisë së kufizuar të personit
5. Fletë drejtimi për KEMP, kur personi komisionohet për herë të parë.
6. Epikriza përcjellëse sa herë rikomisionohet
7. Kopje e noteruar e noteruar e librezës për personat para dhe tetraplegjik

KONFIRMIM KUFIZIM PRONË PRIVATË ME PRONË SHTET

1. Plan rilevimi
2. Hartë treguese e vitit 1962
3. Vërtetimi i taksës familjare ose librezë ujësjellësi
4. Letër njoftim elektronik (fotokopje)

PËR PARKIM TË REZERVUAR
1. Kërkesë me shkrim
2. Çertifikatë rregjistrimi në QKR
3. Hartë treguese
4. Letër njoftim elektronik (fotokopje)

VËRTETIM TË ARDHURASH EKONOMIKE PËR STUDIME PËR JASHTË SHTETI

1. Çertifikatë familjare
2. Çertifikatë lindjeje
3. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatime Taksa
4. Vërtetim për pagesën e papunësisë nga Drejtoria Rajonale e Punësimit
5. Vërtetim si punë kërkues i papunë nga Drejtoria Rajonale e Punësimit
6. Vërtetim nga qëndra e punës
7. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore
8. Vertetim nga drejtoria e ndihmës ekonomike
9. Vërtetim nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
10. Vërtetimi i taksës familjare ose librezë ujësjellësi
11. Letër njoftim elektronik (fotokopje)

PËR PËRFITIM BURSE STUDIMI BRËNDA VENDIT

1. Deklaratë për të ardhurat nga kryefamiljari (formulari gatshëm)
2. Vërtetimet përkatëse për sejcilën nga të ardhurat që deklarohen në deklaratën e dhënë nga kryefamiljari
3. Çertifikatë familjare
4. Vërtetimi i regjistrimit përfundimtar i nxënësit apo studentit.
5. Çertifikatë lindjeje
6. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatime Taksa
7. Vërtetim për pagesën e papunësisë nga Drejtoria Rajonale e Punësimit
8. Vërtetim si punë kërkues i papunë nga Drejtoria Rajonale e Punësimit
9. Vërtetim nga qëndra e punës
10. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore
11. Vërtetim nga drejtoria e ndihmës ekonomike në bashki
12. Vërtetim që kanë ose jo tokë në përdorim nnga kadastra
13. Vërtetim banimi (saktësim adrese)
14. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
Shënim: Për nxënësit dhe studentet që kanë statusin e jetimit, kopje e noteruar e statusit të jetimit.
Për rastet kur në familje ka nxënës në shkollë të mesme apo student duhet të sjellin vërtetime që trajtohen ose jo me burse

PËR SHKRESE PËRCJELLËSE PËR RREGJSTRIMIN E AMTP

1. AMTP origjinale ose kopje e noteruar
2. Plani i rilevimit për çdo pronë sipas AMTP (nga topograf i liçensuar)
3. Çertifikatë familjare, gjendje e datës 1 gusht 1991 e përfituesit të AMTP për ish kooperativat bujqësore dhe e datës 1 tetor 1992 për ish ndërmarrjet bujqësore.
4. Trashëgimia ligjore kur zotëruesi i AMTP ka vdekur
5. Shkresë përcjellëse nga njësia administrative
6. Kopje e kartës së identitetit të zotëruesit të AMTP.
7. Vërtetimi i taksës familjare ose librezë ujësjellësi
PËR NJOHJE TË PRONËSISË TË TOKËS BUJQËSORE
1. Kërkesë me shkrim për pajisje me AMTP
2. Aktin e marrjes së tokës bujqësore në përdorim, nëse e disponojnë
3. Çertifikatë familjare (gjendje deri më 01.08.1991)
4. Plan rilevimi
5. Dokumenta të tjerë provues lidhur me pretendimin e kërkuesit
6. Vërtetimi i taksës familjare ose librezë ujësjellësi
7. Letër njoftim elektronik (fotokopje)

PËR PAGESË QIRA TRUALLI

1. Kërkesë me shkrim për pagesë qira trualli
2. Vërtetim hipotekor, kartelën e pasurisë, apo certifikatën e pronësisë, të noterizuar, për objektin që ka në pronësi, të lëshuar nga ZVRPP si dhe hartën treguese të pasurive të paluajtshme
3. Kopjen e noterizuar të kontratës së shitjes së objektit lëshuar nga ish – Agjencia Kombëtare e Privatizimit, (bashkelidhur praktikën)
4. Kopjen e noterizuar të lejes së ndërtimit, si dhe genplanin e miratuar sipas lejes së ndërtimit
5. Deklaratën noteriale, që vërteton se nuk ka proces gjyqësor për objektin që ka në pronësi dhe truallin përkatës që kërkohet të bëhet pagesa e qirasë.
Shënim: Ky shërbim ofrohet për truallin nën objekt të ndërtesave të privatizuara dhe të ndërtesave të ndërtuara në bazë të lejeve të ndërtimit.

PËR TRAJTIM PRONE PËR OBJEKTET E NDËRTUARA DERI MË 10.08.1991

1. Kërkesë me shkrim
2. Dokument nga ZVRPP, që vërteton se pasuria nuk është e rregjistruar në rregjistrin publik apo është rregjistruar dhe i mungon akti i fitimit të pronësisë
3. Vërtetim lëshuar nga ZVRPP se për këtë pasuri të paluajtshme nuk ka pasur kërkesë për rregjistrim nga ndonjë subjekt tjetër
4. Dokument zyrtar, lëshuar nga organet e pushtetit vendor brënda kompetencave të tyre
5. Plan rilevimi
6. Vërtetimi i taksës familjare ose librezë ujësjellësi
7. Letër njoftim elektronik (fotokopje)

PËR PRIVATIZIM TË BANESAVE SHTETËRORE

1. Kërkesë me shkrim
2. Çertifikatë familjare (gjendje dhjetor 1992)
3. Planimetri e apartamentit
4. Vlerën e tarifës së privatizimit

PËR REDUKTIM TË TAKSËS FAMILJARE

1. Çertifikatë familjare
2. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore
3. Vertetim nga drejtoria e ndihmës ekonomike
4. Librezë për pagesën e ujit dhe KUZ
5. Letër njoftim elektronik (fotokopje)

PËR NDËRHYRJE NË INFRASTRUKTURËN PUBLIKE

1. Kërkesë me shkrim
2. Hartën treguese të ndërhyrjes
3. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
Shënim: Pas kryerjes së punimeve, infrastruktura duhet të kthehet në gjendjen ekzistuese

AUTORIZIM PËR VEPRIMTARI MUZIKORE PËR ORËT E VONA TË NATËS

1. Kërkesë me shkrim
2. Çertifikatë regjistrimi në QKR
3. Autorizim mjedisor për veprimtarinë (QKL)
4. Aktmiratim autorizimi mjedisor (ARM)

LEJE ZHVARRIMI

1. Kërkesë me shkrim
2. Çertifikatë vdekje
3. Vërtetim nga Ndërmarrja Funerale
4. Leje qarkullimi e mjetit
5. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
LEJE VETERINARE PËR TREGTIM MISHI/FABRIKË SALLAMI
1. Kërkesë me shkrim
2. Çertifikatë regjistrimi në QKR
3. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
LEJE VETERINARE PËR NJËSI/PUNISHTË BULMETI
1. Kërkesë me shkrim
2. Çertifikatë regjistrimi në QKR
3. Letër njoftim elektronik (fotokopje)

LEJE VETERINARE PËR PIKË GRUMBULLIMI LËKURASH

1. Kërkesë me shkrim
2. Çertifikatë regjistrimi në QKR
3. Letër njoftim elektronik (fotokopje)
ÇERTIFIKATË PËR TRANSPORT MARDHRASH BRËNDA VENDIT PËR LLOGARI TË VET
(udhëzim nr.15, datë 24.07.2007, i ndryshuar)