Vendim Nr.92 Datë 24.12.2019 “Për miratimine buxhetit të vitit 2020 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2020-2020, numrin e punonjësve për Bashkinë Vau-Dejës “