Vendim Nr.44 datë 27.07.2020 “Për dhënien në përdorim të ngastrës nr 12 me siperfaqe 0.8178 ha në ekonominë pyjore Drin Gjader kire.”