Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 26.01.2021

1.Projekt Vendim për ‘’Miratimin e kritereve për familjet në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike duke përdorur deri në 6% të fondit të ndihmës ekonomike për vitin 2021’’

2.Projekt Vendim ‘’ mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Dhjetorë 2020’’

  1. .Projekt Vendim ‘’Për miratimin e listës së kullotave të gatshme për kullotje dhe kositje bari dhe e pyjeve që kulloten’’

4.Projekt vendim “për miratimin e listës së ngastrave/nëngastrave të gatshme për dhënie në përdorim”

5.Projekt vendim për rinovim kontrate të dhënies në përdorim me qera të fondit pyjor / kullosor për shfrytëzim kromi Shoqëria “Sokolaj” shpk

6.Projekt vendim per miratim në ngastren nr.41 c të sipërfaqes prej 300 m2 në ekonominë pyjore Shllak 1, për ndërtime të përkohshme “Për qender stani e rrethuar,ngrehinë banimi për barinjtë dhe stafin”

7.Projekt vendim për dhënien në përdorim me afat  9  vjeçar të siperfaqes pyjore prej 0.747 ha në ngastren nr.14 në ekonomine pyjore Drin Gjader Kir për qëllime pushimi,argetimi,shëndetësore,shoqërore dhe për veprimtari turistike, kampingje (kënde lojërash, mjedise sportive, shlodhëse etj).

8.Projekt vendim për miratimin e listës së përfituesve , aplikues në programin “Përmirësimi i kushteve të objekteve dhe banesave ekzistuese deri në një ndertim  të ri”

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Hënë 25.01.2021 9.00
2 Komisioni Bujqesise,Pyjeve,Menaxhimit ujerave dhe mbrojtjes se mjedisit Hënë 25.01.2021 10.00