Projekt vendimet e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Vau Dejës me datë 24.12.2020

  1. Projekt vendim për”Miratimin e mbarimit përpara afatit të mandatit të anëtarëve të Këshillit të Bashkisë Vau Dejës Znj.Florida Ndoja”.

 

2. Projekt vendim për dhënien e Ndihmes Ekonomike nga Fondi i Kushtezuar për muajin Nëntor 2020.

 

  1. Projekt vendim për “Miratimin e dhënies së burses së plotë për vitin e parë,në shkollat e arsimit të mesëm profesional, për vitin 2020-2021.
  1. Projekt vendim për “Miratimin e dhënies së burses së plotë për vitin e dytë e lart,në shkollat e arsimit të mesëm profesional, për vitin 2020-2021.
  1. Projekt vendim “Për dhënien në përdorim të ngastres nr.45 me sipërfaqe prej 0.8082 ha në ekonominë pyjore Gomsiqe për qëllime pushimi,argëtimi,shendetesore,shoqërore dhe për veprimtari turistike kampingje stj,si dhe për ndërtim restoranti”.

6. Projekt vendim për “Miratim në ngastren nr.21 a të siperfaqes prej 400 m2ne ekonomine pyjore Gomsiqe,per ndertime     te perkohshme,per qender stani e rrethuar.

7. Projekt vendim pë miratimin e nivelit të pagave per funksionaret e zgjedhur e te emeruar,nepunesit civil dhe                            punonjesit administrativ te Bashkise Vau Dejës per vitin 2021.

8. Projekt vendim pë miratimin e Buxhetit te vitit 2021 dhe programit Buxhetor Afatmesem Perfundimtarë 2021-2023,numrin e punonjesve per Bashkine Vau Dejës.

  1. Projekt vendim pë miratimin e kalendarit të pregaditjes se programit buxhetor afatmesem 2022-2024 dhe buxhetit vjetor 2021.

10.Projekt vendim pë miratimin e projektve prioritare te investimeve ne Bashkine Vau Dejës per vitin 2021.

11.Projekt vendim per miratimin e Aktiviteteve te Keshillit dhe Buxhetit te vitit 2021.

12.Projekt vendim per miratimin e planit social vendor 2021-2023

Grafiku i mbledhjes së komisioneve:

Nr. Komisioni Dita Data Ora
1 Komisioni i sherbimeve sociale,strehimit dhe çeshtjeve gjinore Mërkure 23.12.2020 9.00
2 Komisioni i Arsimit Mërkure 23.12.2020 10.00
3 Komisioni Bujqesise,Pyjeve,Menaxhimit ujerave dhe mbrojtjes se mjedisit Mërkure 23.12.2020 11.00
4 Komisioni Financave,Buxhetit dhe Aseteve Publike Mërkure 23.12.2020 12.00