UJËSJELLËS / KANALIZIME

Pajisje me kontratë uji të pijshëm
Pajisje me vërtetim shlyerje detyrimi në lidhje me kontratën e ujit