SHËRBIMI PUBLIK I VARRIMIT

Pajisje me autorizim për transportimin e kufomave 1 ditë
Pajisje me leje zhvarrimi – në momentin e aplikimit
Pajisje me leje varrimi nga një ditë deri në dy javë në momentin e aplikimit