BURIME NJERËZORE
Pajisje me vërtetim vjetërsie në punë
Pajisje me vërtetim nga njësia administrative për mungesë dokumentacioni në lidhje me vjetërsinë në punë para vitit 1990